เทมเพลต

เกี่ยวกับบทเรียน

แพ็กเกจ html/template ที่มีมาให้เราได้ใช้เป็นเทมเพลตสำหรับภาษา HTML ที่เพรียบร้อม สำหรับใช้ในส่วนของการแสดงผลข้อมูลสำหรับเว็บแอปพลิเคชั่นในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน ข้อดีอย่างหนึ่งของ เทมเพลตในภาษา Go ก็เห็นจะเป็นเรื่องของการ escape ข้อมูลที่ได้รับมาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเราก็หายห่วงในเรื่องการโจมตีแบบ XSS ไปได้เลย เพราะภาษา Go จะทำการวิเคราะห์ HTML เพมเพลต และจะ escape อินพุตทั้งหมดที่รับมาก่อนที่จะทำการแสดงผลออกไปยังหน้าเบราว์เซอร์

เทมเพลตตัวแรก

การใช้งานหรือเขียนเทมเพลตในภาษา Go นั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเลย จากตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นการส้าง TODO ลิส โดยทำการเขียนออกมาเป็น ul ในภาษา HTML ในขณะที่ทำการประมวลผลเทมเพลตนั้น ข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาสามารถที่จะเป็นข้อมูลชนิดใดก็ได้ที่มาจากโครงสร้งข้อมูลของภาษา Go มันสามารถรับได้ทั้งแบบตัวอักษรและตัวเลข หรือว่าจะเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบซ้อนทับกันเหมือนดังตัวอย่างด้านล่างนี้ การเข้าถึงข้อมูลชั้นแรกสุดที่ได้รับมาในเทมเพลตเราสามารถเข้าถึงได้โดย {{.}} จุดข้างในวงเล็บปีกกา นั่นเรียกว่า ไปป์ไลน์ (pipeline) และเป็นองค์ประกอบรากของข้อมูลหรือข้อมูลลำดับแรก

data := TodoPageData{
	PageTitle: "My TODO list",
	Todos: []Todo{
		{Title: "Task 1", Done: false},
		{Title: "Task 2", Done: true},
		{Title: "Task 3", Done: true},
	},
}
<h1>{{.PageTitle}}<h1>
<ul>
  {{range .Todos}}
    {{if .Done}}
      <li class="done">{{.Title}}</li>
    {{else}}
      <li>{{.Title}}</li>
    {{end}}
  {{end}}
</ul>

ไวยากรณ์ สำรหรับควบคุมการทำงาน (Control Structure)

เทมเพลตในภาษา GO ประกอบไปด้วยเซ็ทคำสั่งอันหลากหลายเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆ สำหรับการประมวลผล HTML ของคุณ ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงภาพรวมและคำสั้งต่างๆที่มีคนที่ใช้กันมากที่สุด หากต้องการทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายชื่อคำสั่งต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ ขอให้เข้าไปที่ text/template

Control Structure Definition
{{/* a comment */}} การเขียนคอมเมนต์
{{.}} แสดงข้อมูลทั้งหมด
{{.Title}} แสดงข้อมูล “Title” จากข้อมูลที่ได้รับมา
{{if .Done}} {{else}} {{end}} การเขียนคำสั่ง if
{{range .Todos}} {{.}} {{end}} ลูป “Todos” และแสดงผลข้อมูลเมื่อทำการลูปด้วยไวยากรณ์ {{.}}
{{block "content" .}} {{end}} กำหนดบล็อก (block) โดยใช้ชื่อว่า “content”

ใช้เทมเพลตในรูปแบบของไฟล์แยก

เทมเพลตสามารที่จะใช้งานได้จากทั้ง การเขียนตรงๆหรือจากไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่องของเรา โดยปรกติแล้วเรามักที่จะใช้เทมเพลตโดยการสร้างไฟล์แยกและเก็บไว้ในเครื่องของเราเสียมากกว่า ตัวอย่างด้านล่างจะแสดงให้เห็นวิธีการใช้งาน ตัวอย่างที่เห็นจะมีเทมเพลตในไดเรคทอรี่เดียวกันกับตัวไฟล์โปรแกรมของ Go ซึ่งถูกสร้างชึ้นมาในชื่อ layout.html

tmpl, err := template.ParseFiles("layout.html")
// or
tmpl := template.Must(template.ParseFiles("layout.html"))

ประมวลผมเทมเพลตใน Request Handler

เมื่อเรารับเทมเพลตมาจากไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถนำมันมาใช้ใน request handler ได้เลย ฟังก์ชัน Execute รับค่า io.Writer เพื่อใช้เขียนข้อมูลในเทมเพลตและ interface{} เพื่อส่งข้อมูลกลับไปให้เทมเพลตอีกทีหนึ่ง เมื่อฟังก์ชันที่การเรียก http.ResponseWriter จากนั้น Content-Type ใน header จะถูกจัดการและเขียนข้อมูลโดยอัตโนมัติและส่งกลับมาเป็น Content-Type: text/html; charset=utf-8

func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
	tmpl.Execute(w, "data goes here")
}

โค้ด (สำหรับทดสอบ copy/paste)

นี่เป็นตัวโค้ดที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ทดสอบได้ เป็นโค้ดที่คุณได้เรียนรู้มาทั้งหมดในบทเรียนบทนี้

package main

import (
	"html/template"
	"net/http"
)

type Todo struct {
	Title string
	Done bool
}

type TodoPageData struct {
	PageTitle string
	Todos   []Todo
}

func main() {
	tmpl := template.Must(template.ParseFiles("layout.html"))

	http.HandleFunc("/", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
		data := TodoPageData{
			PageTitle: "My TODO list",
			Todos: []Todo{
				{Title: "Task 1", Done: false},
				{Title: "Task 2", Done: true},
				{Title: "Task 3", Done: true},
			},
		}
		tmpl.Execute(w, data)
	})

	http.ListenAndServe(":80", nil)
}
<h1>{{.PageTitle}}<h1>
<ul>
  {{range .Todos}}
    {{if .Done}}
      <li class="done">{{.Title}}</li>
    {{else}}
      <li>{{.Title}}</li>
    {{end}}
  {{end}}
</ul>